قیمت انواع دوچرخه شهری

در حال حاضر بسیاری از افراد برای عبور و مرور و جابجایی در مسیرهای شهری از انواع دوچرخه استفاده می کنند لذا قیمت این وسیله نقلیه برای مردم اهمیت دارد.
در کشور ما بسیاری از شهرهای بزرگ و شاید همه آنها با آلودگی های محیطی روبرو هستند تا جایی که وضعیت زندگی مردم دشوار شده است و همواره در رسانه های مختلف مردم ما به استفاده کمتر از وسایل نقلیه موتوری و خود رو ها توصیه شده و به جای آن استفاده از دوچرخه های سواری ترغیب می شود.