شرکت ساخت دوچرخه دنده ای

آیا چیزی از دوچرخه های دنده ای میدانید؟شرکت های سازنده ی این نوع دوچرخه ها کدامند؟
دوچرخه یک وسیله نقلیه آسان و سالم است بنابراین بیشتر شرکت های سازنده ی دوچرخه برای سهولت در استفاده از این دوچرخه ها از مکانیسم دنده ای استفاده کردند که برای مناطق سرسخت و شیب دار شهری یا کوهستانی به فرد استفاده کننده ضرر جسمی یا خستگی بیش از حد وارد نشود.