بزرگترین تولیدی دوچرخه دنده ای

بزرگترین واحدهای تولیدی دوچرخه های سواری در شهرهای بزرگ کشورمان وجود داشته و نمونه های ساده و دنهده ای متعددی را تولید می کنند.
اگرچه در حال حاضر اغلب شرکت های تولیدی دوچرخه این محصولات را به صورت دنده ای تولید و می سازند اما باید توجه داشت که اغلب دوچرخه های شهری به صورت ساده بوده و نمونه های دنده ای بیشتر برای انجام رقابت های ورزشی و دوچرخه سواری مورد استفاده قرار می گیرد.
منبع: لوازم ورزشی ایران