اخذ نمایندگی دوچرخه دانهیل

نمایندگی های دوچرخه ی دانهیل در کدام کشور هاست؟این نوع دوچرخه برای اخذ نمایندگی چه شرایطی دارد؟
شرکت های متفاوتی در دنیا به ساختن دوچرخه های متفاوت میپردازند که یکی از مدل های ساخته شده توسط آنها دوچرخه دانهیل است.این نوع دوجرخه سبک اس و دارای ۲ کمک فنر و با دامنهی ۲برابر دوچرخه کوهستان است.برای اخذ نمایندگی های آن باید شرکت های سازنده یآنها را پیدا کرد و مجوز اخذ نمایندگی و پشتیبانی آنها را بدست آورد.